NOTA LEGAL

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas.

Els drets d’autors, els textos, les imatges i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de NOUDISPLAY, SL, amb seu i domicili social a:

Carrer Santander 49-52, nau 15
08020 Barcelona
NIF B-65792103

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit de NOUDISPLAY, SL.

Respecte als drets de propietat intel·lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web noudisplay.com són de titularitat exclusiva de NOUDISPLAY, SL i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.